DDỰ ÁN MÁY TẬP NGOÀI TRỜI TẠI TIÊN DƯỢC, SÓC SƠN, HÀ NỘI