DỰ ÁN MÁY TẬP NGOÀI TRỜI TẠI ĐẰNG HẢI, HẢI AN, HẢI PHÒNG