DỰ ÁN MÁY TẬP NGOÀI TRỜI TẠI DỤC TÚ, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI NGÀY 23.10.2021